Advokati zaposleni u Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“ posjeduju bogato i dugogodišnje iskustvo u oblasti radnog i tzv. službeničkog prava, zbog čega Društvo, vrlo često, ima priliku štiti prava kako radnika, tako i poslodavaca.

U okviru pravne zaštite prava iz radno pravnih odnosa, Društvo pruža sljedeće usluge:

♦ savjetovanja prilikom zaključivanja ugovora o radu;

♦ sačinjavanje ugovora o radu, pravilnika o radu sistematizacije radnih mjesta i svih ostalih internih akata i odluka koje je poslodavac dužan usvojiti;

♦ zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku koji prethodi sudskom sporu, kao i u toku upravnog i sudskog postupka odnosno spora;

♦ provođenje disciplinskih postupaka i pravnog savjetovanja s tim u vezi, uključujući i zastupanje radnika protiv kojih je pokrenut disciplinski postupak;