Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“ kako poslodavcima tako i radnicima pruža pravnu sigurnost prilikom zaključivanja ugovora o radu, ostvarivanja prava po osnovu ugovora o radu kao i prilikom prestanka radnog odnosno te sa istim entuzijazmom i profesionalnošću postupa i u vansudskim i sudskim postupcima.

Pored zastupanja u sporovima o pravima i obavezama koje proističu iz ugovora o radu, odnosno o pravima i obavezama koja proističu  iz Zakona o radu, našim klijentima pružamo usluge:

● sačinjavanja svih vrsta ugovora, odluka, rješenja u vezi radno-pravnih odnosa;
● sačinjavanje pravilnika o radu, sistematizacije radnih mjesta;
● provođenje disciplinskih sporova;
● zastupanje radnika u disciplinskim postupcima kod poslodavca
● pravnog savjetovanja.