Našim klijentima pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja pred nadležnim sudovima u svim vrstama stvarno pravnih, obligaciono pravnih, porodično pravnih i nasljedno pravnih postupaka i sporova.

U odnosu na oblast stvarnog prava, Društva pruža širok spektar usluga, među kojim su zastupanje klijenata u svim sudskim i vansudskim postupcima imovinsko pravne prirode uključujući postupke:

♦ sticanja i zaštite prava vlasništva (dosjelošću, građenjem i sl.);

♦ sticanja i zaštite prava služnosti (stvarne i lične);

♦ uređenje imovinsko pravnih odnosa, te usklađivanje i tzv. ažuriranja stanja u zemljišnoknjižnom i katastarskom uredu;

Prilikom pružanja usluga iz oblasti obligacionog prava, između ostalog, klijente zastupamo u postuocima:

♦ nadoknade materijalne i nematerijalne štete (duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda, klevete, straha, fizičkih bolova i sl.);

♦ ispunjenje, poništenje, raskidanje ugovora i sl;

♦ pobijanja dužnikovih pravnih radnja;

♦ pokrenutim po izlučnim i razlučnim tužbama;

Pravnu zaštitu iz obasti porodičnog prava pružamo tako što savjetujemo i zastupamo klijente u postupcima:

– razvoda braka i povjeravanje djece na čuvanje i odgoj jednom od roditelja, te za izdržavanje djece (plaćanje alimentacije);

– podjele imovine koja je stečena u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice;

– lišenje roditeljskog prava;

– utvrđivanja materinstva i očinstva kao i postupke priznanja materinstva i očinstva;

Vezano za postupke nasljedno pravnog karaktera, zastupamo lica:

– u ostavinskim postupcima i postupcima zakonskog odnosno testamentalnog nasljeđivanja;

– prilikom utvrđivanja nužnog nasjednog dijela i zaštite prava na nužni dio;

– u svrhu izrade testamenata, poništenja testamenata i sl;