Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim upravnim postupcima i upravnim sporovima.

Društvo posjeduje naročito bogato iskustvo u zastupanju klijenata prilikom inspekcijskih nadzora Porezne uprave (PU) i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH). U pojedinim postupcima, u kojima je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) odnosno Porezna uprava (PU), utvrđivala dodatne i višemilionske obaveze, Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“ je sa velikim uspjehom takve odluke uspjevalo poništiti (kako u upravnom postupku tako i u upravnom sporu).

Pored naprijed navedenih postupaka, Advokatsko društvo sa ograničenom odgovornošću „Nedžad E. Beća“, zapošljava advokate koju su kod nadležnog Instituta za zaštitu intelektualnog vlasništva, registrovani za zaštitu žiga (Lista zastupnika registrovanih kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine).

Društvo, također i pruža pravne usluge:

♦ zastupanje lica u postupcima koji se vode sa ciljem dobijanja:

• radnih dozvola za strance,

• odobrenja prava na privremeni i stalni boravak stranaca u Bosni i Hercegovini i to bez obzira na zakonski osnov (rad, obrazovanje, spajanje porodica, i sl.);

♦ zastupanju u postupcima dobivanja urbanističke suglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebne dozvole, kao i svih prethodnih saglasnosti koje su date u urbanističko-tehničkim uslovima izdate urbanističke saglasnosti;

♦ promjena imena i prezimena;

♦ otpusta / odricanja od državljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno pravna pomoć prilikom sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine;

♦ upisa u Matične knjige;