Našim klijentima nudimo usluge zastupanju prilikom pregovaranja, zaključivanja svih vrsta obligaciono-pravnih ugovora kao i u slučaju nastanka spora zastupanje pred nadležnim sudovima. Dugogodišnje iskustvo posjedujemo u zaštiti stvarnih prava naših klijenata, sa posebnim akcentom na vođenje imovinsko-pravnih postupaka.
Izrazit uspjeh u postupcima naknade materijalne i nematerijalne štete, ostvarujemo zahvaljujući savjesnoj evaluaciji dokumentacije te realnim utvrđivanjem osnovanosti i visine tužbenog zahtjeva, a koji rezultiraju sudskim postupcima koji se okončavaju presudama u korist naših klijenata.

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice ; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje, zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanja materinstva i očinstva kao i postupke priznanja materinstva i očinstva.

Pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u nasljedno-pravnim sporovima, uključujući i postupke utvrđenja nužnog naslijednog dijela i zaštite istog kao i poništavanja testamenta.

Također, nudimo usluge sačinjavanja pisanog testamenata pred svjedocima kao i usluge registracije sačinjenog testamenta pri nadležnom registru.